Inhibitory kinaz GSK-3β oraz IKK-β – charakterystyka in vitro