Ilość edycji

0

Dni wykładów

0

Sekcji tematycznych

0

Sekcja Młodych PTChem

Sekcja Młodych PTChem to jedna z sekcji naukowych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, której celem jest integracja naukowa studentów oraz młodych naukowców z całej Polski.

SMPTChem od blisko 25 lat jednoczy środowisko naukowe we współpracy z licznymi uczelniami, instytutami oraz przedstawicielami przemysłu w Polsce, organizując m.in. konferencje naukowe, warsztaty, czy reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej.

POZNAJ NAS!
Sekcja Młodych PTChem

Wykładowcy poprzedniej edycji

Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJKUniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Paweł Rodziewicz ukończył studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na stażach naukowych Niemczech, Rosji, Holandii oraz Słowenii. Po obronie pracy doktorskiej wyjechał z Polski i został zatrudniony w Katedrze Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Zagłębia Ruhry w Bochum a następnie, od 2008 roku, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Zaawansowanych Materiałów oraz Wydziale Chemii i Farmacji na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga. W 2011 roku wrócił do Polski jako laureat grantu powrotowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS i został zatrudniony na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2018 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obszary jego zainteresowań naukowych skupiają się na badaniu właściwości czasowo-rozdzielczych układów z wewnątrz- i międzycząsteczkowym wiązaniem wodorowym, procesu funkcjonalizacji nanomateriałów węglowych (nanorurki, grafen) oraz solwatacji cząsteczek o specjalnym znaczeniu (bojowe środki trujące, leki) za pomocą metod obliczeniowych chemii kwantowej takich jak: teoria funkcjonału gęstości (DFT) oraz dynamika molekularna ab initio (AIMD). Jest autorem 43 publikacji z listy JCR o sumarycznym IF równym 121.

Kierował lub był wykonawcą 11 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Aktualnie kieruje projektem OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym zatopionych po II wojnie światowej w Bałtyku bojowych środków trujących. W 2021 roku uzyskał nominację do nagrody „Naukowiec Przyszłości” przyznawanej wyróżniającym się innowatorom przez Forum Inteligentnego Rozwoju oraz został nagrodzony indywidualną nagrodą I stopnia za osiągnięcia naukowe przez JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wielbiciel wojennych tajemnic Dolnego Śląska oraz prezes zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego.

Dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJKUniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Paweł Rodziewicz ukończył studia magisterskie na kierunku chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich przebywał na stażach naukowych Niemczech, Rosji, Holandii oraz Słowenii. Po obronie pracy doktorskiej wyjechał z Polski i został zatrudniony w Katedrze Chemii Teoretycznej Uniwersytetu Zagłębia Ruhry w Bochum a następnie, od 2008 roku, w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Zaawansowanych Materiałów oraz Wydziale Chemii i Farmacji na Uniwersytecie Erlangen-Norymberga. W 2011 roku wrócił do Polski jako laureat grantu powrotowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS i został zatrudniony na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2018 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Obszary jego zainteresowań naukowych skupiają się na badaniu właściwości czasowo-rozdzielczych układów z wewnątrz- i międzycząsteczkowym wiązaniem wodorowym, procesu funkcjonalizacji nanomateriałów węglowych (nanorurki, grafen) oraz solwatacji cząsteczek o specjalnym znaczeniu (bojowe środki trujące, leki) za pomocą metod obliczeniowych chemii kwantowej takich jak: teoria funkcjonału gęstości (DFT) oraz dynamika molekularna ab initio (AIMD). Jest autorem 43 publikacji z listy JCR o sumarycznym IF równym 121.

Kierował lub był wykonawcą 11 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Aktualnie kieruje projektem OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącym zatopionych po II wojnie światowej w Bałtyku bojowych środków trujących. W 2021 roku uzyskał nominację do nagrody „Naukowiec Przyszłości” przyznawanej wyróżniającym się innowatorom przez Forum Inteligentnego Rozwoju oraz został nagrodzony indywidualną nagrodą I stopnia za osiągnięcia naukowe przez JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wielbiciel wojennych tajemnic Dolnego Śląska oraz prezes zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Historycznego.

closepopup
Dr Magdalena Zdrowowicz-ŻamojćUniwersytet Gdański

Od początku kariery akademickiej związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka kierunku Chemia biologiczna, później jako słuchaczka Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii, a obecnie jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na działanie promieniowania elektromagnetycznego”, realizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Raka. Główna tematyka badań naukowych dotyczy poszukiwania oraz charakterystyki nowych foto- i radiosensybilizatorów uszkodzeń DNA z grupy modyfikowanych nukleozydów. W swoich badaniach dr Zdrowowicz-Żamojć wykorzystuje zarówno metody chemiczne, jak i biologiczne, w celu wyjaśnienia mechanizmów ich działania na poziomie molekularnym i komórkowym.
Współautorka 31 publikacji naukowych o łącznym IF=159,4, 2 rozdziałów w książkach naukowych oraz 3 patentów. Kierownik grantu NCN Sonata, NCN Preludium, projektu UGrant-start, a także kilku projektów dla Młodych Naukowców MNiSW. Wykonawca w projektach NCN Maestro, NCN Opus, NCN Sonata, a także w grancie międzynarodowym Ceus-Unisono. Dr Zdrowowicz-Żamojć jest również laureatką kilku nagród i programów stypendialnych, m.in. programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Start.

Dr Magdalena Zdrowowicz-ŻamojćUniwersytet Gdański

Od początku kariery akademickiej związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka kierunku Chemia biologiczna, później jako słuchaczka Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii, a obecnie jako adiunkt w Katedrze Chemii Fizycznej. W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające DNA na działanie promieniowania elektromagnetycznego”, realizowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Raka. Główna tematyka badań naukowych dotyczy poszukiwania oraz charakterystyki nowych foto- i radiosensybilizatorów uszkodzeń DNA z grupy modyfikowanych nukleozydów. W swoich badaniach dr Zdrowowicz-Żamojć wykorzystuje zarówno metody chemiczne, jak i biologiczne, w celu wyjaśnienia mechanizmów ich działania na poziomie molekularnym i komórkowym.
Współautorka 31 publikacji naukowych o łącznym IF=159,4, 2 rozdziałów w książkach naukowych oraz 3 patentów. Kierownik grantu NCN Sonata, NCN Preludium, projektu UGrant-start, a także kilku projektów dla Młodych Naukowców MNiSW. Wykonawca w projektach NCN Maestro, NCN Opus, NCN Sonata, a także w grancie międzynarodowym Ceus-Unisono. Dr Zdrowowicz-Żamojć jest również laureatką kilku nagród i programów stypendialnych, m.in. programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Start.

closepopup
Dr hab. inż. Barbara GawdzikUniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. inż. Barbara Gawdzik – w 1988 r. ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera chemika. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej. W 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna specjalność chemia organiczna. Od ukończenia studiów w 1988 r. jest związana z Instytutem Chemii, w którym od 2017 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierując Zakładem Syntezy i Badań Strukturalnych. Tematyka badań skupia się wokół syntezy różnych klas związków organicznych zawierających w swej strukturze układy heterocykliczne i makrocykliczne o potencjalnych właściwościach biologicznych.

Dr hab. inż. Barbara GawdzikUniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. inż. Barbara Gawdzik – w 1988 r. ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera chemika. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej. W 2012 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie technologia chemiczna specjalność chemia organiczna. Od ukończenia studiów w 1988 r. jest związana z Instytutem Chemii, w którym od 2017 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierując Zakładem Syntezy i Badań Strukturalnych. Tematyka badań skupia się wokół syntezy różnych klas związków organicznych zawierających w swej strukturze układy heterocykliczne i makrocykliczne o potencjalnych właściwościach biologicznych.

closepopup
Dr Dawid FrąckowiakCentrum Zaawansowanych Technologii UAM

Adiunkt w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu. Kierownik i wykonawca w grantach NCN, NCBiR oraz ID-UB. Uczestnik certyfikowanych szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, popularyzacji nauk, promocji badań naukowych oraz komunikacji naukowej. Mówca TEDx PUMS 2021. Chemik-pasjonat, popularyzator nauki oraz zwolennik reformy dydaktyki akademickiej.

Dr Dawid FrąckowiakCentrum Zaawansowanych Technologii UAM

Adiunkt w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu. Kierownik i wykonawca w grantach NCN, NCBiR oraz ID-UB. Uczestnik certyfikowanych szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, popularyzacji nauk, promocji badań naukowych oraz komunikacji naukowej. Mówca TEDx PUMS 2021. Chemik-pasjonat, popularyzator nauki oraz zwolennik reformy dydaktyki akademickiej.

closepopup
Dr Maciej CieślakPOLSERVICE

Dr Maciej Cieślak prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Przygotowuje się do uzyskania uprawnień polskiego i europejskiego rzecznika patentowego.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia doktoranckie realizował w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie będąc głównym wykonawcą grantu NCN „Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka”. Odbył staże naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

W trakcie studiów doktoranckich był aktywnym członkiem COST Action Nano2Clinic (Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside), grupy skupiającej osoby związane z nanomedycyną i innowacyjnymi terapiami.

Laureat programu mentoringowego TopMinds zrzeszającego naukowców, przedsiębiorców, a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji.

Działał w strukturach Polskiego Towarzystwa Chemicznego będąc członkiem zarządu w Sekcji Studenckiej (2 lata jako Wiceprzewodniczący). Był koordynatorem projektu Science Policy oraz polskim delegatem w European Young Chemists' Network (EYCN).

Dr Maciej CieślakPOLSERVICE

Dr Maciej Cieślak prowadzi sprawy związane z ochroną własności przemysłowej w zakresie wynalazków z dziedziny chemii, farmacji i biotechnologii, zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Przygotowuje się do uzyskania uprawnień polskiego i europejskiego rzecznika patentowego.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Studia doktoranckie realizował w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie będąc głównym wykonawcą grantu NCN „Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka”. Odbył staże naukowe w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

W trakcie studiów doktoranckich był aktywnym członkiem COST Action Nano2Clinic (Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside), grupy skupiającej osoby związane z nanomedycyną i innowacyjnymi terapiami.

Laureat programu mentoringowego TopMinds zrzeszającego naukowców, przedsiębiorców, a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji.

Działał w strukturach Polskiego Towarzystwa Chemicznego będąc członkiem zarządu w Sekcji Studenckiej (2 lata jako Wiceprzewodniczący). Był koordynatorem projektu Science Policy oraz polskim delegatem w European Young Chemists' Network (EYCN).

closepopup
Dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe obejmują syntezę, analizę, badania biologiczne i semiempiryczne nowych pochodnych koniugatów steroidowych (kwasów żółciowych oraz steroli) połączonych linkerami łańcuchowymi oraz pierścieniowymi (głównie pierścieniem triazolowym). Poza obszarem chemii produktów naturalnych zajmuję się historią nauki – wpływem kobiet na rozwój nauk ścisłych.

Dr hab. Tomasz Pospieszny, prof. UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe obejmują syntezę, analizę, badania biologiczne i semiempiryczne nowych pochodnych koniugatów steroidowych (kwasów żółciowych oraz steroli) połączonych linkerami łańcuchowymi oraz pierścieniowymi (głównie pierścieniem triazolowym). Poza obszarem chemii produktów naturalnych zajmuję się historią nauki – wpływem kobiet na rozwój nauk ścisłych.

closepopup
Dr Jakub JończykSano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

Dr Jakub Jończyk uzyskał stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne na wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w wykorzystaniu technik modelowania molekularnego i uczenia maszynowego. Swoje doświadczenie naukowe wykorzystuje w poszukiwaniu nowych, biologicznie aktywnych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Aktualnie odbywa szkolenie podoktoranckie w Sano – Centrum Obliczeniowej Medycyny Spersonalizowanej w Krakowie, badawczej organizacji non-profit, która zajmuje się rozwojem medycyny komputerowej. Poszerza tam swoją wiedzę z zakresu technik obliczeniowych i technik uczenia maszynowego. Jego aktualne badania koncentrują się na opracowywaniu nowych podejść do identyfikacji potencjalnych celów biologicznych w chorobie Alzheimera oraz chorobach nowotworowych dzięki użyciu najnowocześniejszych metod obliczeniowych.

Dr Jakub JończykSano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej

Dr Jakub Jończyk uzyskał stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne na wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w wykorzystaniu technik modelowania molekularnego i uczenia maszynowego. Swoje doświadczenie naukowe wykorzystuje w poszukiwaniu nowych, biologicznie aktywnych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Aktualnie odbywa szkolenie podoktoranckie w Sano – Centrum Obliczeniowej Medycyny Spersonalizowanej w Krakowie, badawczej organizacji non-profit, która zajmuje się rozwojem medycyny komputerowej. Poszerza tam swoją wiedzę z zakresu technik obliczeniowych i technik uczenia maszynowego. Jego aktualne badania koncentrują się na opracowywaniu nowych podejść do identyfikacji potencjalnych celów biologicznych w chorobie Alzheimera oraz chorobach nowotworowych dzięki użyciu najnowocześniejszych metod obliczeniowych.

closepopup