Prof. Dawid Siodłak

Uniwersytet Opolski

Dr hab. Dawid Siodłakprofesor Uniwersytetu Opolskiego – kierownik Katedry Chemii Organicznej  i Biochemii Wydziału Chemii UO. Obecnie pełniący funkcję Dziekana Wydziału Chemii UO, na którym prowadzony jest kierunek Farmacja. Podstawowy obszar zainteresowań naukowych dotyczy fizycznej chemii organicznej, badań strukturalnych niestandardowych aminokwasów, w tym w szczególności dehydro-aminokwasów. Dodatkowym obszarem zainteresowań jest synteza i badania związków heteroaromatycznych, w szczególności pochodnych oksazolu i pirazolu, o potencjalnym zastosowaniu jako związki biologicznie aktywne oraz jako ligandy kompleksów metaloorganicznych do katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin. Współautor ponad 40 publikacji. Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie kursów chemii organicznej, w tym zaawansowanej chemii organicznej oraz dydaktyki szczegółowej studiów doktoranckich, chemię białek, modelowanie molekularne, wykłady i prezentacje popularno-naukowe dla szkół średnich.