Prof. Anna Poliwoda

Uniwersytet Opolski

Absolwentka Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego uzyskując kolejno tytuł zawodowy magistra w 2001 roku oraz stopnie doktora nauk chemicznych w 2006 roku i doktora habilitowanego w 2019 roku. Aktualnie jest zatrudniona na Wydziale Chemii UO na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Specjalizuje się w opracowywaniu nowych procedur analitycznych do wydzielania, zatężania, oznaczania oraz identyfikacji związków biologicznie czynnych z użyciem różnych metod ekstrakcji oraz zaawansowanych technik analizy instrumentalnej. Syntezuje nowe układy sorpcyjne, w tym materiały oparte na polimerach z odciskiem cząsteczkowym oraz z wykorzystaniem tzw. bioodpadów. Wykorzystuje technikę HPLC-MS oraz CE w identyfikacji nowo zsyntezowanych związków organicznych, oraz substancji wyizolowanych z produktów naturalnych, próbek środowiskowych i biologicznych, a także do monitorowania przebiegu procesów biotransformacji proleków, nutraceutyków i ksenobiotyków. W latach 2001 – 2004 odbyła kilkumiesięczne staże na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Lund (Szwecja, grantu Swedish Natural Science Research Council). Autorka 55 publikacji nukowych.