Nowe polimery o charakterze fotoprzewodnika typu p z ugrupowaniem 1-metylo-2-fenylo-1H-benzimidazolowym